Sparmatseto

Όροι χρήσης

super user

To sparmatseto.gr αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια προβολής και προώθησης της τέχνης σε όλες της τις εκφάνσεις, παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών μέσω του ιστοχώρου του sparmatseto.gr οι οποίες διέπονται από τους παρακάτω όρους. Οι χρήστες – επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν αυτούς του όρους προσεκτικά και να χρησιμοποιήσουν – επισκεφθούν τον ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μόνο εφόσον τους αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου του sparmatseto.gr και χρήση των υπηρεσιών που αυτός προσφέρει συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων και των όποιων τροποποιήσεών τους. Όλες οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στο sparmatseto.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Το sparmatseto.gr προσφέρει δωρεάν στους χρήστες – επισκέπτες του ένα πλήθος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων αναζήτησης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρου του sparmatseto.gr συμπεριλαμβάνονται και διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες κάθε είδους. Ο χρήστης των υπηρεσιών του sparmatseto.gr αποδέχεται ότι το sparmatseto.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου.

Οι χρήστες – επισκέπτες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του sparmatseto.gr και η πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet). Οι χρήστες – επισκέπτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και της ενημέρωσής τους περί αυτών. Επίσης, οι χρήστες – επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του sparmatseto.gr.

Καθώς η χρήση των υπηρεσιών sparmatseto.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συνιστάται στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί ενώ για κάθε απορία ή περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sparmatseto.gr . Παράλληλα τονίζεται ότι το sparmatseto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. Το sparmatseto.gr θα προβαίνει άμεσα σε σχετική καταχώρηση – ανακοίνωση στον ιστοχώρο του για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης.

Προϋποθέσεις χρήσης

Για κάθε περιεχόμενο που αναρτάται ή διακινείται μέσω του sparmatseto.gr αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας – υπογράφων το περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση το sparmatseto.gr. Συνεπώς, κάθε συγγραφέας – υπογράφων ή χρήστης δίνει στο sparmatseto.gr το αποκλειστικό δικαίωμα καθοιονδήποτε τρόπο χρήσης του υλικού του αλλά και στα πλαίσια πάντα του παρόντος διαδικτυακού τόπου, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύει, αναρτά, μεταφέρει, αποστέλλει, ή γενικότερα καθιστά διαθέσιμο μέσω του sparmatseto.gr.
Ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά, απαγορεύεται στους συγγραφείς – χρήστες – επισκέπτες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία του sparmatseto.gr για:

 • Δημοσίευση – εγκατάσταση περιεχομένου που κατά οποιονδήποτε τρόπο είναι ή μπορεί να είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, προσβλητικό, απειλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, ρατσιστικό, βίαιο, υβριστικό, αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, αντιβαίνει εθνικούς και διεθνείς νόμους κλπ.
 • Πρόκληση άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του με κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Επιδίωξη παραπλάνησης με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Δημοσίευση – εγκατάσταση περιεχομένου για το οποίο δεν διαθέτει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα (ολόκληρου του υλικού συμπεριλαμβανομένου κειμένου, φωτογραφιών, ηχητικώνμηνυμάτων, βίντεο κτλ).
 • Παραβίαση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Δημοσίευση – εγκατάσταση περιεχομένου που περιέχει οποιαδήποτε αυτόκλητη διαφήμιση ή περιεχόμενο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης διαφήμισης ή προώθησης περιεχομένου.
 • Δημοσίευση – εγκατάσταση περιεχομένου που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν/τροποποιήσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού Η/Υ ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού ή τη χρήση των παραπάνω μεθόδων για διαφημιστικούς λόγους.
 • Παρεμβολή – τροποποίηση – διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του sparmatseto, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες αυτών των δικτύων.
 • H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του sparmatseto.gr, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κειμένου (ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά αναφέρονται η επικάλυψη ή η τροποποίηση του λογοτύπου του sparmatseto.gr καθώς και η επικάλυψη ή η παρεμπόδιση της προβολής διαφημιστικών Banners ή η προσθήκη διαφημίσεων με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο κλπ).
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει τη λειτουργία του sparmatseto.gr.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών και παραβίαση της κρατικής και διεθνούς σχετικής νομοθεσίας.
 • Η χρήση του ιστοχώρου του sparmatseto.gr για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming και γενικότερα ότι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

Οι χρήστες – επισκέπτες του sparmatseto.gr είναι οι μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποκαταστήσουν πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το sparmatseto.gr και ο ιστοχώρος του, οι συνεργάτες του ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης – διαφοράς – διαμάχης και γενικότερα προβλήματος που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του κειμένου αυτού.

Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του sparmatseto.gr, με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους ή οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας το sparmatseto διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες τουαλλά και το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω νομικέςκαι μη ενέργειες για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων του.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του sparmatseto απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Δήλωση περιορισμού ευθύνης

Το sparmatseto.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες – επισκέπτες του. Τα περιεχόμενα του sparmatseto παρέχονται χωρίς τη δυνατότητα παροχής καμίας εγγύησης ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα και την εμπορευσιμότητα τους.

Το sparmatseto.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους servers του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια, αρτιότητα, πληρότητα, νομιμότητα, επάρκεια και γενικότερα την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή πολύ περισσότερο την απουσία λαθών.

Το sparmatseto.gr για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του συνεργάζεται και με άλλους ιστοχώρους. Το περιεχόμενο που προέρχεται από αυτούς του ιστοχώρους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ιδίων και δηλώνεται ρητά ότι για οποιοδήποτε λάθος, πρόβλημα και γενικότερα δυσλειτουργία του συγκεκριμένου περιεχομένου αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιστοχωρος που παρέχει το περιεχόμενο αυτό. Σε καμία περίπτωση το sparmatsetoδεν ενστερνίζεται – αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων ιστοχώρων.

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και γενικότερα οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνεται στο sparmatseto.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρείται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή πολύ περισσότερο ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αντίδραση.

Οι χρήστες – επισκέπτες αποδέχονται ότι επισκεπτόμενοι τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του sparmatseto είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το sparmatseto.gr για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες – επισκέπτες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Tο sparmatseto.gr ένθερμα συνιστά να προβαίνουν στη εξακρίβωση των παρεχομένων πληροφοριών.

Το sparmatseto.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες του σχετικές πληροφορίες για την προβολή – παρουσίαση των δράσεων και των υπηρεσιών του καθώς και διαφημιστικό υλικό του ιδίου ή τρίτων. Στην περίπτωση διαφημιστικού υλικού τρίτων δηλώνεται ρητά ότι το sparmatseto.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το υλικό αυτό και ότι η εύθηνη του βαραίνει τον συντάκτη – ιδιοκτήτη του.

Το sparmatseto.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, το περιεχόμενό του και γενικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι αυτά θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο, οι εξυπηρετητές του και οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site μέσω των οποίων αυτότίθεται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το sparmatseto.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει – τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση.

Διαφημίσεις στο sparmatseto

Το sparmatseto.gr και ο ιστοχώρος του διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο του στο σύνολό του για τη δημοσίευση – ανάρτηση περιεχομένου να προβάλλει το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (όπως ενδεικτικά stamp, banner, popup, Webover, fullview, popup, Advertorials, textlinks κλπ).

Το sparmatseto.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών – χρηστών του με τους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται σε αυτό και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του sparmatseto.gr καθώς και οποιαδήποτε τυχών τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκάστοτε σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη ή αντικρουόμενη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστοχώρο του sparmatseto.gr, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του sparmatseto.gr και των χρηστών – επισκεπτών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα ισχύει και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο.

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Ολόκληρη την πολιτική του sparmatseto.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να διαβάσετε εδώ: «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων»

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών – επισκεπτών από το sparmatseto.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου sparmatseto.gr.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του sparmatseto.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του sparmatseto.gr.

To sparmatseto.gr δηλώνει ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης – επισκέπτης των σελίδων και υπηρεσιών του sparmatseto.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το sparmatseto.gr χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση των παραχωμένων υπηρεσιών για την διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών – επισκεπτών στις υπηρεσίες αυτές και για στατιστικούς λόγους. Με την χρήση του ιστοχώρου του sparmatseto.gr ο χρήστης – επισκέπτης δίνει τη συγκατάθεση του για την χρήση των cookies.

Τα πνευματικά δικαιώματα των χρηστών – επισκεπτών αποτελούν ευθύνη του sparmatseto.gr στην περίπτωση και μόνο που οι χρήστες – επισκέπτες περιηγούνται στον δικό του ιστοχώρο και όχι σε συνεργαζόμενους ιστοχώρους, η παροχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συνεργαζόμενων ιστοχώρων και όχι του sparmatseto.gr.

Το sparmatseto.gr κρατά τη διεύθυνση IP χρηστών – επισκεπτών για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στο sparmatseto.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Γενικότερα, η χρήση των υπηρεσιών του sparmatseto.gr συνεπάγεται τη πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Ο ιστότοπος sparmatseto.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

X