Sparmatseto
Αφιερώματα

Η αναγκαιότητα της χρήσης του πολιτισμού για την τόνωση της κρατικής οικονομίας

Οι βιομηχανίες που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό παρέχουν άμεση οικονομική ανάπτυξη στο κράτος και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι σημαντικά συμπληρώματα για την ανάπτυξη της κοινότητας και τον εμπλουτισμό των τοπικών πλεονεκτημάτων. Οι τέχνες και ο πολιτισμός δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και ενθαρρύνουν επίσης τις τοπικές οικονομίες μέσω των αγορών, των  καταναλωτών και του τουρισμού.

Ο τουρισμός με επίκεντρο τον πολιτισμό και τις τέχνες συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του κράτους προσφέροντας με την σειρά του σημαντικά έσοδα. Αυτός ο δημιουργικός τομέας προσελκύει νέους ειδικευμένους και μη εργαζομένους να συμμετάσχουν στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό.

Κάθε κράτος πρέπει να υπολογίσει τη δημιουργική του οικονομία

Για καλύτερη κατανόηση του οικονομικού οφέλους αυτών των δημιουργικών βιομηχανιών, το κράτος μπορεί να «χαρτογραφήσει» τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά τους στοιχεία. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση δεδομένων καλλιτεχνικής βιομηχανίας και την πραγματοποίηση μιας συνεχούς απογραφής των στοιχείων της τέχνης.

Η δημιουργία ενός συνεχούς αποθέματος (cultural deposit) βοηθά στον υπολογισμό της κατανόησης της συμβολής της τέχνης και του πολιτισμού στην οικονομία ενός κράτους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρούν σημαντικά δεδομένα για τις τέχνες και τον πολιτισμό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των κρατικών στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση της εντόπιας ανάπτυξης, της τουριστικής πρωτοβουλίας και του συντονισμού των προσπαθειών για πολιτιστική ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτήν.

Η ανάπτυξη στρατηγικών πρακτικών για την υποστήριξη των τομέων του πολιτισμού και της τέχνης πρέπει να μελετηθεί σοβαρά και να πραγματοποιηθεί με μεθοδικότητα και σωστό πλάνο αν θέλουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ένα κράτος πρέπει να υιοθετήσει συγκεκριμένα προγράμματα ή πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω των τεχνών.

Ο οικονομολόγος κ. Αθανάσιος Νοτόπουλος

Ποια όμως θα πρέπει να είναι αυτά;

Ο οικονομολόγος Αθανάσιος Νοτόπουλος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.B.A. Kingston University) μας εξηγεί:

 

Ερ. Προσδιορισμός ενός οράματος για την υλοποίηση του προγράμματος;

Τις τελευταίες δεκαετίες οι πολιτιστικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, συνεχών αλλαγών και αδυναμίας ασφαλούς πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων, κυρίως λόγω της μειούμενης κρατικής υποστήριξης. Με δεδομένες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικά μέσα ενίσχυσης της οικονομικής τους κατάστασης προκειμένου να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους και να ενισχύσουν τον κοινωνικό ρόλο τους.

Η υλοποίηση ενός προγράμματος επιχορήγησης απαιτεί τη βούληση και τη δέσμευση των διοικούντων τους πολιτιστικούς οργανισμούς στις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η επιφανειακή ενασχόληση είναι βέβαιο ότι δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Η παρακίνηση των ανθρώπων που διοικούν τους πολιτιστικούς οργανισμούς να ασχοληθούν υπεύθυνα με την υλοποίηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων από τα οποία θα εξασφαλίσουν σημαντικούς πόρους για τη βιωσιμότητά τους είναι ένας ορατός στόχος που θα πρέπει να επιδιωχθεί τόσο από την πολιτεία (Υπουργεία Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.λπ.) όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία (σύμβουλοι επενδύσεων, κάτοχοι ψηφιακού πολιτισμικού και ιστορικού υλικού, επαγγελματίες του κλάδου της ψηφιοποίησης περιεχομένου κ.λπ.).

Ερ. Συμβολή στο εγχείρημα ειδικευμένων επιστημόνων;

Στην επίτευξη του παραπάνω στόχου πολύ σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν ειδικευμένοι επιστήμονες από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Ο ρόλος αυτός έχει διττό χαρακτήρα: από τη μία οι ειδικευμένοι επιστήμονες είναι αρωγοί και βοηθοί στην προσπάθεια των διοικούντων τους πολιτιστικούς οργανισμούς να ανταπεξέλθουν στη γραφειοκρατία των δημοσιευμένων προκηρύξεων και την προετοιμασία και υποβολή των σχετικών φακέλων, ενώ από την άλλη είναι οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής του απαιτούμενων παραδοτέων προκειμένου η υποβολή του φακέλου να έχει αίσια και επιτυχή έκβαση.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν επαγγελματίες του χώρου της συμβουλευτικής επενδύσεων με γνώση στη διαχείριση επιχορηγούμενων προγραμμάτων και δράσεων. Στη δεύτερη κατηγορία συναντούμε επαγγελματίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή ικανότητα των οργανισμών ή αναλαμβάνουν την εκτέλεση των απαιτούμενων παραδοτέων της δράσης π.χ. ψηφιοποίηση δεδομένων, επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.λπ.

 

Ερ. Ενίσχυση των πολιτιστικών οργανισμών και της πολιτιστικής υποδομής;

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία έντονη κινητικότητα στον τομέα της επιχορήγησης των πολιτιστικών οργανισμών και της ενίσχυσης της πολιτιστικής υποδομής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ακόλουθες δράσεις:

  • «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στις 21/1/2021 και αφορά πολιτιστικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από υπουργεία. Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά.
  • «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στις 28/1/2021 και αφορά Υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς υπουργείων, την Εκκλησία κ.λπ. Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας.

Ερ. Εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την κατανόηση της αναγκαιότητας χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα;

Οι διοικούντες πολιτιστικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός της Αθήνας πολλές δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση αλλά ούτε και το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να αναλάβουν και να υλοποιήσουν την υποβολή φακέλου για κάποιο από τα προγράμματα που δημοσιεύονται. Είναι προφανής, λοιπόν, η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών και του προσωπικού των πολιτιστικών οργανισμών από έμπειρους τεχνοκράτες που γνωρίζουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος.

 

Ερ. Δημιουργία των κατάλληλων συνεργασιών/συμμαχιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την επίτευξη του αποτελέσματος;

Η συνεργασία των πολιτιστικών οργανισμών με τεχνοκράτες και εξειδικευμένους επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στα προγράμματα που δημοσιεύονται. Οι λόγοι είναι προφανείς. Αφενός ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει σημαντικό κεφάλαιο (σε χρήμα και εργατοώρες) για να αποκτήσει τεχνογνωσία στη διαχείριση προγραμμάτων επιχορηγήσεων, αφετέρου η δημόσιος τομέας υπολείπεται σημαντικά του ιδιωτικού σε τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των απαιτούμενων παραδοτέων.

Η συνεργασία μεταξύ τους είναι μονόδρομος για την επιτυχή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό α) την εξασφάλιση ζωτικής σημασίας οικονομικών πόρων για τους πολιτιστικούς οργανισμούς και β) την εκμετάλλευση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας τμήμα του οποίου διαχειρίζεται από τους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Σχετικά άρθρα

Το ημερολόγιο ενός διαφθορέα, μια διαφορετική θέαση του έρωτα | Της Μαρίας Σκαμπαρδώνη

Μαρία Σκαμπαρδώνη

Ποιήματα Εποχής – 15 | Γιώργος Καδήρογλου – αντίστιξη σύγχρονου ποιητικού λογού και εικόνας

Θανάσης Μουσόπουλος

Απολογισμός ζωής του Νίκου Ματσούκα: μισού αιώνα έργα και όνειρα στο ΑΠΘ

Θανάσης Μουσόπουλος

Ο ιστότοπος sparmatseto.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα

X